16
ΦΕΒ

Νέο «χαράτσι» για τους ημιυπαίθριους


Έντεκα μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων ένταξης στη νομοθετική ρύθμιση τακτοποίησης το υπουργείο Εσωτερικών με την εγκύκλιο που απέστειλε στις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας ανατρέπει τις υποσχέσεις της κυβέρνησης , επιβάλλοντας αναδρομική καταβολή φόρου, αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας και των δημοτικών τελών, ενώ προβλέπει και την επιβολή προστίμου στους ιδιοκτήτες που δήλωναν το εμβαδόν επιφανείας του ακινήτου τους χωρίς να συνυπολογίζουν τον κλειστό ημιυπαίθριο.

Με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο εσωτερικών προς τις διευθύνσεις οικονομικών οι οποίες με τη σειρά τους να ξεκινήσουν καταγραφή όσων δήλωσαν τον ημιυπαίθριο χώρο τους, να συνεργαστούν με τις πολεοδομίες και να ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες να καταβάλλουν αναδρομικά φόρους, όπως και δημοτικά τέλη.

Στην εγκύκλιο καθορίζεται ότι το εμβαδόν των ημιυπαίθριων χώρων, των πιλοτών και των παταριών λαμβάνεται υπόψη πρωτογενώς ως στεγασμένος χώρος του κτιρίου για τον υπολογισμό του ύψους του τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων χωρίς να εξετάζεται η πραγματική χρήση των χώρων αυτών.

Ειδικά για την απαλλαγή προσώπων από τα ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ, λόγω του χαρακτήρα τους και του σκοπού για τον οποίο αυτά προορίζονται απαιτείται η ύπαρξη ειδικής μνείας στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Συνεπώς η «απαλλαγή από την αναδρομική επιβολή άλλων επιβαρύνσεων, πέραν των ασφαλιστικών εισφορών δεν εκτείνεται στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού και στα δυνητικά, ανταποδοτικά τέλη.

Το ύψος του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2130/1993 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Συναφώς στην περίπτωση που έχουν κλειστεί, μετατρεπόμενοι σε χώρους κύριας χρήσης, συνυπολογίζονται στην επιφάνεια του ακινήτου κατά τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.Ως προς την επιβολή των δημοτικών τελών και φόρων εφεξής καθώς και αναδρομικά (αποσβεστική προθεσμία βεβαίωσης των τελών) προβλέπονται τα εξής:

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού , ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων καθώς και τα δυνητικά, ανταποδοτικά τέλη ,ανάλογα με τους όρους που προβλέπονται από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συνεχίζουν να επιβάλλονται, με συνυπολογισμό της επιφάνειας των δηλούμενων χώρων, ημιυπαίθριοι, πιλοτές, υπόγειοι χώροι κλπ, κατά τον προσδιορισμό του ύψους αυτών.

Επίσης, είναι δυνατή η επιβολή ΤΑΠ για τους ημιυπαίθριους χώρους που έχουν κλειστεί, δεδομένου ότι με την μετατροπή αυτών σε χώρους κύριας χρήσης αυξάνεται η επιφάνεια του ακινήτου, η οποία συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της υποκείμενης στο φόρο αξίας.

Στην περίπτωση αυτή ΤΑΠ επιβάλλεται από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.3843/2010 (δηλ. 28/4/2010) ή από την ημερομηνία μετατροπής της χρήσης του ημιυπαίθριου (αναγράφεται στην υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση), στην περίπτωση που αυτή είναι μεταγενέστερη της 28ης Απριλίου 2010.

Δεν επιβάλλονται, εφεξής και αναδρομικά, τυχόν διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των ΔΤ, ΔΦ και των δυνητικών, ανταποδοτικών τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγής της χρήσης των χώρων αυτών από βοηθητική σε κύρια σε συνδυασμό με την ύπαρξη υψηλότερου συντελεστή χρέωσης για τη χρήση αυτή (π.χ υπόγειος, βοηθητικός χώρος που έχει μετατραπεί σε επαγγελματικό χώρο) . Για τις περιπτώσεις αυτές δεν επιβάλλονται και τα παρακολουθηματικού χαρακτήρα πρόστιμα που προβλέπονται από τη νομοθεσία (ανακρίβεια δήλωσης ως προς τη χρήση).

Αντίθετα επιβάλλονται τυχόν διαφορές του τέλους καθώς και τα προβλεπόμενα πρόστιμα που προέρχονται από την αλλαγή της κύριας χρήσης των χώρων σε άλλη κύρια χρήση (π.χ. από κατοικία σε επαγγελματικό χώρο) ή από βοηθητική χρήση σε άλλη βοηθητική χρήση, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές χρήσης δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.3843/2010.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών πρέπει να αναζητήσουν τα στοιχεία των δηλώσεων του ν.3843/2010 από τις υπηρεσίες πολεοδομίας του δήμου, προκειμένου να εντοπίσουν τους δηλούμενους χώρους που δε λαμβάνονται υπόψη κατά την επιβολή των προαναφερόμενων φόρων και τελών, ώστε να προβούν στη βεβαίωσή τους, αναδρομικά και εφεξής, εφαρμόζοντας τις οδηγίες της παρούσης εγκυκλίου.Το μόνο που τηρεί από τις δεσμεύσεις της είναι ότι οι δηλωμένοι χώροι απαλλάσσονται από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και ότι δεν ισχύει καμία διάταξη που σχετίζεται με κυρώσεις που προβλέπει η πολεοδομική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Ωστόσο, με περισσότερο κοροϊδευτικό τόνο, παρά διευκρινιστικό, σ ε σχέση με τις παραπάνω ρυθμίσεις στην εγκύκλιο, υπενθυμίζεται ότι βάσει της νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Περιβάλλοντος:

•Οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησης τους ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

•Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται με την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3843/2010 δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών, όπως ισχύει.

•Δεν οφείλονται αναδρομικά οποιεσδήποτε εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.

•Δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος.
Produced by