18
ΙΑΝ

ICAP: Ανοδική η κίνηση της εγχώριας αγοράς φαρμακαποθηκών


Ανοδικά κινήθηκε το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς φαρμακαποθηκών, την τριετία 2007-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,8%, όπως προκύπτει από τη δεύτερη έκδοση σχετικής κλαδικής μελέτης, που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group ΑΕ.

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή της αγοράς φαρμακαποθηκών, οι ιδιωτικές εταιρίες εκτιμάται ότι κάλυψαν ποσοστό της τάξης του 58%, ενώ το υπόλοιπο 42% της συνολικής εγχώριας αγοράς φαρμακαποθηκών κάλυψαν οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών.

Εκτός από την ανάλυση της αγοράς, στη συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε και χρηματοοικονομική ανάλυση 62 συνολικά επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί των χρήσεων 2008 και 2009. Από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού των 62 επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 19,1%, το 2009/08. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιριών του δείγματος παρουσίασαν αύξηση κατά 15,3%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 24,5%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρου αυξήθηκαν κατά 119,4%, το 2009, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση για 25 προμηθευτικούς συνεταιρισμούς, που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία, τη διετία 2008-2009, στους οποίους το σύνολο του ενεργήτικού τους παρουσίασε αύξηση 11,3%, το 2009/08. Οι συνολικές πωλήσεις των 25 συνεταιρισμών του δείγματος αυξήθηκαν, το 2009, κατά 9,4%, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη προ φόρου αυξήθηκαν κατά 14,4%. Τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν άνοδο κατά 6,6%.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου πραγματοποιούν επενδύσεις, με σκοπό την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την πιστοποίησή τους στην ορθή διακίνηση προϊόντων και υποχρεώνονται να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διαδικασιών παραγγελιοληψίας, την αποθήκευση και την ποιοτική διανομή. Τόσο οι φαρμακαποθήκες (εταιρίες) όσο και οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί προχωρούν σε συνεργασίες, εξαγορές ή/και ίδρυση θυγατρικών, προκειμένου να επεκτείνουν το δίκτυο διάνομής τους και να αντεπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό.
Produced by