11
ΙΑΝ

Δημοπρατήθηκε το πρώτο περιβαλλοντικό έργο ΣΔΙΤ για διαχείριση απορριμάτων


 Δημοπρατήθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για το πρώτο περιβαλλοντικό έργο Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.


Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ , αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας περίπου 120.000 τόνων, που θα περιλαμβάνει:

o εγκατάσταση μηχανικής ανακύκλωσης,

o εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας (αναερόβιας χώνευσης, κομποστοποίησης ή άλλης περιβαλλοντικά συμβατής βιολογικής επεξεργασίας) του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ),

o λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων,

o λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων του δικτύου τροφοδοσίας της ΜΕΑ, το οποίο αποτελείται από 9 υφιστάμενους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και από ένα που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο,

o ενεργειακή αξιοποίηση από τον Ανάδοχο των παραγόμενων υλικών από τη ΜΕΑ.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 116.400.000 €, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ).
Στο πλαίσιο του έργου, ο ιδιώτης ανάδοχος θα αναλάβει την χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων για 27 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι η κατασκευή των υποδομών που προβλέπονται στο έργο αυτό θα γίνει με ιδιωτική χρηματοδότηση.Produced by