04
ΜΑΡ

ΥΠΕΚΑ: Κλείνει τις υποθέσεις περιβαλλοντικών παραβάσεων από τις βιομηχανίες


Στο κλείσιμο όλων των εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν παραβάσεις των ορίων περιβαλλοντικών μολύνσεων από βιομηχανίες, προχωράει το υπουργείο Περιβάλλοντος σπεύδοντας να εφαρμόσει την κοινοτική οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης σε κατηγορία βιομηχανικών μονάδων.

Η εφαρμογή της Οδηγία αποσκοπεί στην πρόληψη, τη μείωση και στο μέτρο του δυνατού την εξάλειψη της ρύπανσης, αφορά σε εγκαταστάσεις οι οποίες κατά κανόνα έχουν σημαντικές ρυπαντικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Με δεδομένο ότι οι συνήθεις παραβάσεις σε IPPC δραστηριότητες είναι: η υπέρβαση οριακών τιμών αερίων εκπομπών, η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια, η ελλιπής παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων και η υπέρβαση θεσμοθετημένων ορίων αποδέκτη για διάθεση υγρών αποβλήτων,

Από τις αρχές του έτους 2010, οι εκκρεμείς υποθέσεις ήταν 107, μειώθηκαν σε 55 έως τα μέσα περίπου του έτους 2010 και σήμερα έχουν περιορισθεί στις 21 εκκρεμείς υποθέσεις. Από τις 21 εκκρεμείς υποθέσεις, οι πέντε, οι οποίες αφορούν σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ανήκουν στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ , βρίσκονται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης, ενώ στο ίδιο στάδιο βρίσκονται και οι πέντε από τις 16 που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Σε ότι αφορά στις 11 υπόλοιπες μονάδες προωθείται διαδικασία ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με την Οδηγία IPPC εντός του επόμενου διμήνου. Στο πλαίσιο αυτό οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ξεκινούν άμεσα τους ελέγχους στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν ανταποκριθεί σε αίτημα υποβολής στοιχείων αδειοδότησης.

Σημειώνεται ότι για το τρέχον έτος, 2011 ο προγραμματισμός της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος προβλέπει εντατικοποίηση και εστίαση των ελέγχων σε δραστηριότητες IPPC κατά προτεραιότητα με στόχο την διενέργεια τουλάχιστον 80 ελέγχων.Produced by