12
ΝΟΕ

ΣΑΟΣ: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ ύψους 5 εκ. ευρώ


Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΑΟΣ, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5 Νοεμβρίου 2010.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία (46.447.774 μετοχές επί συνόλου 51.119.371 μετοχών, ποσοστό 90,861%) και λήφθηκαν ομόφωνα, με 46.447.774 ψήφους υπέρ έναντι ουδεμίας κατά, οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν:1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης εβδόμης (17ης) Εταιρικής Χρήσης 2009 (από 1.1.2009 έως 31.12.2009) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2009.

3. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να επιλέξει τακτικό ορκωτό ελεγκτή και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή και να του αναθέσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010.

4. Έγκριση αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 και προέγκριση καταβολής αμοιβών προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2010.

5. Έγκριση των Αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 έως 31.12.2008) κατόπιν της απαίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με παραίτηση του δικαιώματος συμμετοχής των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των 5.000.000 € προκειμένου να συμμετάσχουν πιστωτές που έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν συμφωνία με την εταιρεία με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεών τους, στα πλαίσια της υπαγωγής της στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007.

7. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας.

8. Έγκριση για πώληση θυγατρικών ναυτικών εταιρειών και εξουσιοδότηση στα μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των απαραίτητων διαδικασιών.

9. Έγκριση για πώληση ακινήτων της εταιρείας και εξουσιοδότηση στα μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των απαραίτητων διαδικασιών.

10. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

11. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα για τις εξελίξεις στην εταιρεία, την λειτουργία της, τις προσπάθειες εξυγίανσης και ανασυγκρότησής της.

Produced by