18
ΝΟΕ

Coca-Cola: Εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών της εταιρίας


Την εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών της εταιρίας στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, ανακοίνωσε η "Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως ΑΕ".

Ειδικότερα, η εταιρία, κατόπιν ασκήσεως, κατά το µήνα Νοέµβριο 2010, δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών της εταιρίας από στελέχη της και από στελέχη συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, στο πλαίσιο εγκεκριµένων από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της προγραµµάτων, ενηµέρωσε το επενδυτικό κοινό σχετικά µε τα τελικά στοιχεία από την εφαρµογή των εν λόγω προγραµµάτων, τις τιµές διάθεσης και τον αριθµό των κινητών αξιών, που διατέθηκαν και των οποίων θα αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ως εξής:

- Από το σύνολο των 74 στελεχών της εταιρίας, προς τα οποία απευθύνθηκε η προσφορά, (55 από τα οποία είτε αποτελούν πρώην στελέχη είτε εργάζονται σε συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες της αλλοδαπής),12 πρόσωπα άσκησαν τα δικαιώματά τους, µε έγγραφη δήλωσή τους προς το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας (11 εκ των οποίων είτε αποτελούν πρώην στελέχη είτε εργάζονται σε συνδεδεµένη εταιρεία της αλλοδαπής). Η προσφορά αφορούσε δικαιώµατα, που αντιστοιχούν συνολικά σε 3.582.523 νέες, κοινές µετοχές της εταιρίας, ονοµαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, από τα οποία τελικά ασκήθηκαν 169.648 δικαιώµατα και εκδόθηκαν 169.648 µετοχές.

- Με αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας, βάσει εξουσιοδοτήσεως της γενικής συνέλευσης των µετόχων, έχουν µέχρι σήµερα χορηγηθεί σε στελέχη συνολικά 16.881.611 δικαιώµατα. Εκ των ανωτέρω χορηγηθέντων δικαιωµάτων, παραµένουν σήµερα σε ισχύ 6.826.843 δικαιώµατα, δηλαδή δικαιώµατα που δεν έχουν ήδη ασκηθεί ούτε εκπέσει, εκ των οποίων έχουν ήδη ωριµάσει 3.412.875 δικαιώµατα και τα υπόλοιπα πρόκειται να ωριµάσουν σταδιακά έως την 17η Μαρτίου 2020.

- Η καταβολή του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε µετρητά ολοκληρώθηκε την 1η Νοεµβρίου 2010 και πιστοποιήθηκε, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας, την 2α Νοεµβρίου 2010. Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε την υπ’ αρ. K2-10351/16-11-2010 ανακοίνωσή του, προέβη στην καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών των στοιχείων της εταιρίας σχετικά µε την ως άνω αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης αυτής.

- Συνεπεία της ασκήσεως των ως άνω δικαιωµάτων, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 84.824 ευρώ, ενώ το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.559.952,58 ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στα 183.068.220 ευρώ, διαιρούµενο σε 366.136.440 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,50 εκάστη ευρώ.

- Η εταιρία θα προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ώστε οι νέες µετοχές να εισαχθούν για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Υπεύθυνο πρόσωπο για τη σύνταξη του παρόντος και για την ακρίβεια των πληροφοριών, που σχετίζονται µε το πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών, είναι η κ. Sarah Robinson, Group Rewards Director, στο τηλ.: 210-6183175. Τα ενδιαφερόµενα µέρη δύνανται να αναζητήσουν αντίτυπο του παρόντος στην έδρα της εταιρίας (οδός Φραγκοκκλησίας αρ. 9, Μαρούσι) ή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.coca-colahellenic.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.ase.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, αρµόδιος είναι ο κ. Βασίλης Φραγκούλης, Group Compensation & Benefits Manager στο τηλ.: 210-6183312.Produced by