24
ΝΟΕ

ΣΙΔΕΝΟΡ: Περιορισμός των ζημιών στο εννιάμηνο


Σε ζημίες ύψους 8 εκ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ΣΙΔΕΝΟΡ, έναντι ζημιών ύψους 42 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2009.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στο εννεάμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε 734 εκ. ευρώ έναντι 748 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, καταγράφοντας μικρή μείωση τη τάξης του 1,8%. Θετική ήταν η πορεία που κατέγραψαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 288% περίπου και ανήλθαν σε 51 εκ. ευρώ, έναντι 13 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2009.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 6,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 1,8% στο εννεάμηνο του 2009. Σημαντική είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, με τις λειτουργικές δαπάνες να ανέρχονται πλέον σε 77 εκ. ευρώ έναντι 94 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009, μειωμένες κατά 18%.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου 2010 διαμορφώθηκαν σε ζημίες 7,5 εκ. ευρώ, σημαντικά μειωμένες έναντι των ζημιών 47,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Αντίστοιχα, τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 7,6 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,084 ευρώ ανά μετοχή), έναντι ζημιών ύψους 45,3 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2009 (ή ζημίες 0,437 ευρώ ανά μετοχή), ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 8 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 42 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2009. Σημειώνεται επίσης ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν και από την έκτακτη εισφορά του Ν. 3845/2010 κατά το ποσό των 2,4 εκ. ευρώ.

Οι διεθνείς τιμές των μετάλλων, μετά την άνοδο που κατέγραψαν το δεύτερο τρίμηνο του 2010, παρουσιάζουν μία σταθερότητα κατά το τελευταίο τρίμηνο. Η στρατηγική επιλογή της Διοίκησης για γεωγραφική επέκταση σε νέες αγορές, όπως αυτές της Β.Αφρικής και της Ν.Α. Μεσογείου, για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της ρευστότητας, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι ειδικοί χάλυβες και τα πλατέα προϊόντα (που απευθύνονται στις αγορές της Δ.Ευρώπης και κυρίως στη Γερμανική αγορά), έχουν αντισταθμίσει σε σημαντικό βαθμό τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης στην ελληνική αγορά.

Επίσης, σημαντικά οφέλη αναμένονται από τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που προχώρησε στη σύναψη 4 συμφωνιών, συνολικής αξίας περίπου 120 εκατ. ευρώ, με εταιρίες στις ΗΠΑ, τη Μ. Βρετανία, την Υεμένη και τον Καναδά. Η εκτέλεση των εν λόγω projects αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2011 και του 1ου εξαμήνου του 2012.

Κύριο μέλημα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ παραμένει η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, η διαρκής αναζήτηση νέων ευκαιριών και νέων αγορών διεθνώς, ώστε οι κραδασμοί της οικονομικής κρίσης να μην επηρεάζουν σημαντικά τη συνεχή ανάπτυξη του Ομίλου.


Produced by