25
ΝΟΕ

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Υποχώρησαν στα € 2,41 εκατ τα κέρδη 9μηνουΣε € 2,41 εκατ. ή € 0,0121 ανά μετοχή διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, έναντι € 3,34 εκατ. ή € 0,0168 ανά μετοχή.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ το εννεάμηνο τού 2010 ανήλθε σε € 2.175 εκατ., αυξημένος κατά 25,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 138,28 εκατ. έναντι € 59,78 εκατ., αυξημένα κατά 131%,

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους € 1,00 εκατ. έναντι ζημιών € 75,53 εκατ. πέρυσι, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €4,94 εκατ. ή €-0,0248 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 51,62 εκατ. ή €-0,2588 ανά μετοχή στο εννεάμηνο του 2009.

Όσον αφορά τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., κατά το εννεάμηνο 2010, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,70 εκατ. έναντι € 4,39 εκατ. πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 2,41 εκατ. ή € 0,0121 ανά μετοχή έναντι € 3,34 εκατ. ή € 0,0168 ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι τόσο τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα όσο και τα εταιρικά, επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010, κατά € 5,7 εκατ. και € 0,4 εκατ. αντίστοιχα.


Produced by