25
ΝΟΕ

Proton Bank: Στα €1,17 εκατ υποχώρησαν τα κέρδη 9μηνουΣε €1,17 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της PROTON Bank στο εννιάμηνο του 2010, έναντι €15,5 εκατ. την 30.09.2009.

Ειδικότερα :
Τα καθαρά έσοδα από τόκους την 30.09.2010 διαμορφώθηκαν σε €48,78 εκατ., έναντι €38,73 εκατ. την 30.09.2009, σημειώνοντας αύξηση 25,93%.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία την 30.09.2010 σημείωσαν ζημίες €3,51 εκατ., έναντι κερδών €51,87 εκατ. την 30.09.2009.

Τα συνολικά έσοδα την 30.09.2010 (μη περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών) διαμορφώθηκαν σε €76,23 εκατ., έναντι €48,99 εκατ. την 30.09.2009, σημειώνοντας αύξηση 55,57%.

Τα λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων ανήλθαν την 30.09.2010 σε €44,37 εκατ., έναντι €38,82 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 14,27% .

Οι καταθέσεις από πελάτες την 30.09.2010 ανήλθαν σε €1,731 εκατ., παρουσιάζοντας απο την αρχή του έτους αύξηση 19,66%.

Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις την 30.09.2010 διαμορφώθηκαν σε €1,821 εκατ., παρουσιάζοντας απο την αρχή του έτους αύξηση 49,73%.

Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στις 30.09.2010 στο 105,25%. Οι προβλέψεις επι χορηγήσεων και λοιπών επενδύσεων της περιόδου, ανήλθαν στα €23,92 εκατ. έναντι €42,16 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) παραμένει υψηλός και διαμορφώνεται στο 11,81%. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των €80,00 εκατ. που αναλογούν στις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου) διαμορφώθηκε την 30.09.2010 σε €293,38 εκατ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €4.096,22 εκατ.


Produced by