25
ΝΟΕ

ΜΡΒ: Στα 90,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη 9μηνου


Στα 90,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου της Marfin Popular Bank, εξαιρουμένης της έκτακτης φορολογικής εισφοράς 8.2 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο του 2010, ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των εσόδων από τόκους σε 181.9 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 30.1 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2010, τριπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €181.9 εκατ. το γ' τρίμηνο 2010 ενισχυμένα κατά 7% σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2009 και 2% σε σχέση με το β' τρίμηνο 2010, αγγίζοντας το υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο των τελευταίων δύο ετώ

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €51 εκατ. το γ' τρίμηνο 2010, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εργασιών της Διεθνούς Τραπεζικής του Ομίλου. Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 4%, σε τριμηνιαία βάση, σε €256.7 εκατ., υποδηλώνοντας τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εσόδων

Η ρευστότητα του Ομίλου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με το δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις να παραμένει αμετάβλητος στο 105% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε κατά 30 μονάδες βάσης το γ' τρίμηνο 2010 και διαμορφώθηκε σε 11.8%, λόγω της ισχυρής κερδοφορίας αλλά και της βελτιστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού. Η επερχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου αναμένονται να ενισχύσουν τον αναμορφωμένο (proforma) δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σε 16.0% βάσει στοιχείων εννεαμήνου 2010. Ο Όμιλος αποφάσισε την είσοδο του στην αγορά της Κίνας, μέσω γραφείου αντιπροσωπείας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το α' τρίμηνο του 2011; η απόφαση αυτή είναι συνεπής με τη στρατηγική του Ομίλου να διεκδικήσει ένα αυξανόμενο μερίδιο στις τραπεζικές εργασίες των αναδυόμενων αγορών.

Κερδοφορία

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, για το εννεάμηνο 2010, διαμορφώθηκαν σε €90.9 εκατ., εξαιρουμένης της έκτακτης φορολογικής εισφοράς ύψους €8.2 εκατ. που καταβλήθηκε το β΄ τρίμηνο 2010. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε € 82.7 εκατ. το εννεάμηνο 2010 έναντι €143.9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009.

Το γ' τρίμηνο 2010 τα καθαρά κέρδη τριπλασιάστηκαν, σε τριμηνιαία βάση, και ανήλθαν σε €30.1 εκατ. από €10.9 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2010. Η σημαντική βελτίωση είναι αποτέλεσμα των υψηλότερων καθαρών κερδών από τόκους, της ενίσχυσης των εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες, της βελτίωσης των χρηματοοικονομικών και άλλων εσόδων, καθώς και της μείωσης του κόστους δανεισμού (προβλέψεις προς μέσος όρος χορηγήσεων).

Έσοδα & Έξοδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση, σε €537 εκατ. το εννεάμηνο του 2010. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €181.9 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2010, ήτοι 2% υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση, αγγίζοντας το υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών και αντανακλώντας τη θετική επίδραση της πολιτικής ανατιμολόγησης των στοιχείων του ενεργητικού του Ομίλου.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, από 1.68% το εννεάμηνο 2009 σε 1.84% το εννεάμηνο 2010, ενώ παρουσίασε βελτίωση κατά 3 μονάδες βάσης σε 1.83% το γ' τρίμηνο 2010 έναντι 1.80% το β' τρίμηνο 2010.

Το εννεάμηνο 2010, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4%, σε τριμηνιαία βάση, σε € 51 εκατ., κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εργασιών της Διεθνούς Τραπεζικής στην Κύπρο. Σε εννεαμηνιαία βάση, τα έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ανήλθαν σε €153.3 εκατ. από €164.5 το εννεάμηνο 2009, λόγω της υποτονικής δραστηριότητας στους τομείς τραπεζικής και διαχείρισης κεφαλαίων.

Τα οργανικά έσοδα από τραπεζικές εργασίες αυξήθηκαν 11% σε ετήσια βάση σε € 690.3 εκατ. το εννεάμηνο 2010, ενώ ήταν 2% υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση σε € 232.9 εκατ. το γ' τρίμηνο 2010.

Τα χρηματοοικονομικά και άλλα έσοδα ανήλθαν σε €85.6 το εννεάμηνο 2010 έναντι €181.5 εκατ. το εννεάμηνο 2009, ως αποτέλεσμα των αντίξοων συνθηκών που επικράτησαν στις αγορές ομολόγων, κυρίως το β' τρίμηνο 2010. Το γ' τρίμηνο 2010, τα χρηματοοικονομικά και άλλα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €23.8 εκατ. έναντι €19.1 εκατ., παρουσιάζοντας 25% αύξηση σε τριμηνιαία βάση.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε €775.9 εκατ. το εννεάμηνο 2010 από €801.9 εκατ. το εννεάμηνο 2009. Το γ' τρίμηνο 2010, τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €256.7 εκατ., 4% υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση.

Το εννεάμηνο 2010, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, σε €474.6 εκατ. Ο μειούμενος ρυθμός αύξησης των λειτουργικών εξόδων, από 12% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2009, σε 8% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2010 και 7% σε ετήσια βάση το Σεπτέμβριο του 2010, αντανακλά την ιδιαίτερη επιτυχία της Διοίκησης στις προσπάθειες περιορισμού του λειτουργικού κόστους. Το γ' τρίμηνο 2010, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το β' τρίμηνο 2010 στα €161 εκατ.

Δάνεια & Καταθέσεις

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε €42.7 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, 6% υψηλότερο σε ετήσια βάση και σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση. Παρά το γεγονός ότι το σύνολο του ενεργητικού σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη, τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, μέχρι τον Ιούνιο του 2010, μετά διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα δεδομένου ότι επηρεάστηκε από (α) τις επιπτώσεις από την υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου 2010 στα ναυτιλιακά δάνεια του Ομίλου και τις καταθέσεις σε δολάρια ΗΠΑ της μονάδας Διεθνούς Τραπεζικής, και (β) τη συντηρητική πολιτική επέκτασης του ενεργητικού.

Το εννεάμηνο 2010, το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων (προ προβλέψεων) σημείωσε 8% ετήσια αύξηση, ενώ τα δάνεια στις δύο βασικές αγορές, Ελλάδα και Κύπρο, παρουσίασαν άνοδο 5% και 16% αντίστοιχα. Η γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 ήταν: 46% Ελλάδα, 38% Κύπρο, 11% διεθνείς δραστηριότητες και 5% δάνεια προς ναυτιλιακές εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα.

Σε τριμηνιαία βάση, το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων (προ προβλέψεων) παρέμεινε αμετάβλητο, κυρίως λόγω του αντίκτυπου της υποτίμησης του δολαρίου ΗΠΑ στα ναυτιλιακά δάνεια το γ' τρίμηνο 2010.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν σημαντική αύξηση 15% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο 2010 και 1% σε τριμηνιαία βάση. Κατά την ίδια περίοδο, τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά 4%, αντικατοπτρίζοντας κάποια πρόοδο στη σταδιακή απομόχλευση των πελατών. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά προϊόν ήταν 69% δάνεια προς επιχειρήσεις και 31% δάνεια προς νοικοκυριά (17% στεγαστικά, 14% καταναλωτικά), αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ρευστότητα του Ομίλου είναι από τις πιο υγιείς στον ευρύτερο Ελλαδικό τραπεζικό χώρο. Η χρηματοδότηση του Ομίλου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις καταθέσεις, ενώ η εξάρτηση του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει χαμηλή και δεν έχει δεχτεί καμία χρηματοδότηση με κρατική εγγύηση. Το σύνολο των καταθέσεων έχει διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, με τις εισροές στην Κύπρο να αντισταθμίζουν τις εκροές στην Ελλάδα. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση 1.4% και αποτελούν το 66% της χρηματοδότησης του Ομίλου, καθώς ο Όμιλος διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά χορηγήσεων προς καταθέσεις, 105%, τόσο στον Ελλαδικό αλλά και στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Ποιότητα ενεργητικού

Η ροή των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε σημαντικά από €500 εκατ. το εννεάμηνο 2009 σε €345 εκατ. το εννεάμηνο 2010. δηλ. 31% χαμηλότερα σε ετήσια βάση. Η βελτίωση αυτή ήταν εμφανής και σε τριμηνιαία βάση, με τη ροή μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων να μειώνεται σε €98 εκατ. το γ' τρίμηνο 2010 έναντι €124 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2010. Η προαναφερθείσα βελτίωση απορρέει από τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού στην Κύπρο και το χώρο των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου, κυρίως στην Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων άγγιξε το 7.1% το Σεπτέμβριο του 2010 από 6.6% τον Ιούνιο του 2010, εν μέρει επηρεασμένος από το σταθερό επίπεδο του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων το β' τρίμηνο 2010.

Οι προβλέψεις έναντι των πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε €60.9 εκατ. το γ΄ τρίμηνο, 12% χαμηλότερα σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο 2010, λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού. Το εννεάμηνο 2010, οι προβλέψεις έναντι των πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν 10% υψηλότερα σε €201.4 εκατ. Ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, ήταν βελτιωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και 70 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 51.2%, πλήρως ευθυγραμμισμένος με τον στόχο του Ομίλου για την δημιουργία πλεονάσματος προβλέψεων για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Ο δείκτης προβλέψεων ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων μειώθηκε σε 89 μονάδες βάσης το γ' τρίμηνο 2010 από 102 μονάδες βάσης το β΄ τρίμηνο 2010, ακλουθώντας σε γενικές γραμμές την πτωτική πορεία της ροής των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Κεφαλαιακή Βάση

Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια ανήλθαν σε €3.3 δισ. στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, αυξημένα κατά €304 εκατ. από το τέλος του Δεκεμβρίου 2009. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει την κερδοφορία του Ομίλου, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά, καθώς και την επιτυχή έκδοση υβριδικών κεφαλαίων το β' τρίμηνο 2010.

Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε 10.2% στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010 από 9.7% στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2009 και 9.8% στο τέλος του Ιουνίου 2010. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου 2010 σε 11.8% έναντι 11.5% το β΄ τρίμηνο 2010, ως αποτέλεσμα της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου, αλλά και της περαιτέρω βελτιστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού, που ήταν εμφανής στη μείωση κατά 2% των στοιχείων του σταθμισμένου ενεργητικού.

Διεθνείς Δραστηριότητες

Το εννεάμηνο 2010, τα έσοδα από τόκους από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου αυξήθηκαν 8% σε ετήσια βάση σε €93.1 εκατ., αντανακλώντας τη σημαντική βελτίωση που επιτεύχθηκε το αναφερόμενο διάστημα. Η διάρθρωση του ενεργητικού των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη βελτίωση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις, ο οποίος μειώθηκε από 128% το Σεπτέμβριο του 2009 σε 117% τον Ιούνιο του 2010 και 113% το Σεπτέμβριο 2010, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση το Σεπτέμβριο του 2010.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

H Marfin Popular Bank ανακοίνωσε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ως εξής: (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €488.6 εκατ. μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε δύο υφιστάμενες μετοχές στην τιμή του €1.00 ανά μετοχή, και (β) έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου μέχρι του συνολικού ποσού των €660 εκατ., με ελάχιστη τιμή μετατροπής το €1.80 ανά μετοχή. Κατόπιν αιτήματος του Dubai Financial Group και άλλων μετόχων της Τράπεζας, η έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου θα είναι διαθέσιμη πρώτα στους υφιστάμενους μετόχους.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να ενισχύσει τη θέση του Ομίλου μεταξύ των ανταγωνιστών του τόσο στον Ελλαδικό, όσο και τον Ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και να οδηγήσει τους κεφαλαιακούς δείκτες του Ομίλου σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτά που επιβάλλει η Βασιλεία ΙΙΙ, μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2010. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι αναθεωρημένοι δείκτες πρωτοβάθμιων κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να αγγίξουν το 14.3% και 16.0% αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων εννεαμήνου 2010.Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2010, ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Marfin Popular Bank, έκανε την ακόλουθη δήλωση:'Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες της αγοράς o Όμιλος μας πέτυχε υψηλή κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη για το γ΄ τρίμηνο 2010 να ανέρχονται σε €30.1 εκατ. τριπλάσια σε τριμηνιαία βάση. Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των περιθωρίων επιτοκίου όσο και της συνεχιζόμενης, με επιτυχία, διαδικασίας ανατιμολόγησης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου, σε συνδυασμό με τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού. Η ροη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σημείωσε σημαντική μείωση, κατά 21%, σε τριμηνιαία βάση, αντικατοπτρίζοντας την βελτίωση των τάσεων στην Κύπρο και τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου. Παρά τις συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας στην αγορά, η ρευστότητα του Ομίλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτης δανείων προς καταθέσεις να παραμένει αμετάβλητος, σε τριμηνιαία βάση, στο 105%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου βελτιώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης, σε τριμηνιαία βάση, σε 11.8%, ως αποτέλεσμα της αύξηση της οργανικής κερδοφορίας σε συνδυασμό με την περαιτέρω βελτιστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού.

Την 1η Νοεμβρίου 2010, ανακοινώσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης το οποίο βάσει των στοιχείων εννεαμήνου 2010 αναμένεται να ενισχύσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου κατά 420 μονάδες βάσης στο 16%. Το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης θα επιτρέψει στον Όμιλο να ικανοποιήσει σταδιακά τις επικείμενες αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις που εισάγει η Βασιλεία ΙΙΙ και θα ενισχύσει ουσιαστικά τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου για οργανική ανάπτυξη, στηριζόμενος σε τρεις πυλώνες: α) ενίσχυση της ήδη ισχυρής μας θέσης στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Κύπρου , β) την αξιοποίηση της ταχύτατα αναπτυσσόμενης, βάσει των πελατών της, Διεθνούς Τραπεζικής, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών, εξελίσσοντας τις από υπηρεσίες τραπεζικών συναλλαγών σε πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σημαντικά μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, γ) επιλεκτική επέκταση στην αναδυόμενη Ευρώπη με έμφαση στην εξυπηρέτηση τόσο των Ελλήνων και Κυπριών πελατών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και των πελατών του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης'.
Produced by