03
ΔΕΚ

Ίλυδα: Από 14/12 η έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχώνΗ έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,40 ευρώ σε 0,80 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας από 18.000.000 σε 9.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές με αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής.


Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παραμένει στο ύψος των 7.200.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 9.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,80 Ευρώ.


Την 05-11-2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αριθμό Κ2-10299/05-11-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.


Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της της 01-12-2010, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 9.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 18.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.


Με απόφαση της Εταιρείας, η 6η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 18.000.000 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Από την επομένη εργάσιμη 7η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.


Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την 9η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη για την εν λόγω εισηγμένη Eταιρεία.


Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 9.000.000 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,80 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για την 14η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη . Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ανέρχεται σε 9.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Produced by