07
ΔΕΚ

3Ε: Ολοκληρώθηκε η μετοχική αναδιάρθρωση της Kar-Tess Holding


Ολοκληρώθηκε η μετοχική αναδιάρθρωση που είχε προαναγγελθεί την 2.12.2010, ενημέρωσε την Coca-Cola ενημερώθηκε η μέτοχός της Kar-Tess Holding.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως (η 'Εταιρία') ανακοινώνει σε συμμόρφωση με τους ν. 3556/2007 και 3340/2005, τις αποφάσεις ΕΚ 1/434/3.7.2005, 3/347/12.7.2005 και την Εγκύκλιο ΕΚ No. 33, ότι ενημερώθηκε από τη μέτοχό της Kar-Tess Holding, εταιρία που έχει στενό δεσμό (με την έννοια του ν. 3340/2005 και των σχετικών ως άνω αποφάσεων και εγκυκλίου της ΕΚ) με τον κ. Γ. Δαυίδ, Πρόεδρο της Εταιρίας και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας κ.κ. Α.Π. Λεβέντη και Αναστάσιο Δαυίδ και από την μητρική αυτής Boval S.A. ότι την 6.12.2010 ολοκληρώθηκε η μετοχική αναδιάρθρωση που είχε προαναγγελθεί την 2.12.2010.

Πιο συγκεκριμένα, η Kar-Tess Holding μεταβίβασε 22.453.254 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,13% του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας δια της μεταβίβασης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είτε ήταν απώτατοι δικαιούχοι της Kar-Tess Holding ή υποδείχθηκαν από αυτά των αλλοδαπών θυγατρικών και πλήρως ελεγχόμενων από αυτήν εταιριών με τις επωνυμίες 'Sammy LLC', 'Lucky 70 LLC', 'Zoe 20 LLC', 'Kooky LLC', 'Utopia Business Company Ltd.', 'Harmonia Commercial S.A.', 'Ice Cold Holdings Limited' και 'Red & White Holdings Limited' σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είτε ήταν απώτατοι δικαιούχοι της Kar-Tess Holding ή υποδείχθηκαν από αυτά. Ουδείς των ανωτέρω θα κατέχει ατομικά ποσοστό άνω του 2% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 441.206.441,10 (Ευρώ 19,65 ανά μετοχή). Μετά την μετοχική αυτή αναδιάρθρωση η Kar-Tess Holding κατέχει ποσοστό ίσο με 23,31% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Coca-Cola Hellenic
Μελίνα Ανδρουτσοπούλου
Τηλ: +30 210 6183229
E-mail: melina.androutsopoulou@cchellenic.com
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010
Produced by