08
ΔΕΚ

Λιβάνης: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης


Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 0,90 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας από 23.203.125 σε 7.734.375 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές με αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/12/2010, στην οποία παρευρέθηκαν 8 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 81,09% των μετόχων.


Produced by