09
ΔΕΚ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 21.200 ιδίων μετοχών


Σε αγορά 21.200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,9930 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 63.452,17 ευρώ προχώρησε στις 8/12/2010 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

Produced by