10
ΔΕΚ

Σιδενόρ: Ολοκληρώθηκε η αμκ της θυγατρικής Siderom Steel SRL


Η ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής Siderom Steel SRL, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά 2.000.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσης χρηματικής οφειλής της θυγατρικής προς την ΣΙΔΕΝΟΡ. ΑΕ. Συνεπεία της άνω αύξησης κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Siderom Steel SRL θα ανέρχεται σε 2.150.000 ευρώ διαιρούμενο σε 19.212 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 111,91 ευρώ έκαστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ στην εν λόγω θυγατρική θα παραμείνει στο 100%.
Produced by