14
ΔΕΚ

Δομική Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στην "Aιολικό Κουλούκωνας"


Oλοκληρώθηκε στις 13.12.2010 η μεταβίβαση από τη ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην κατά 100% θυγατρική εταιρία της Enel, Enel Green Power ΕΛΛΑΣ AE, των μετοχών που κατείχε στην "Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε." και καταβλήθηκε το συμφωνηθέν τίμημα.


Σε συνέχεια της από 23.10.2009 ανακοίνωσης της εταιρίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σχετικά με την κατάρτιση σύμβασης με την εταιρία Enel Green Power International BV (η "Enel") για την αγορά από την τελευταία των μετοχών που κατείχε η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ή/και η κατά 100% θυγατρική αυτής ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (η «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) στις ενεργειακές εταιρίες "Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.", "Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε.", "Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.", "Αιολικά Πάρκα Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε." και "Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.", κατά τους όρους της δεσμευτικής προσφοράς της Enel, όπως ειδικότερα εκτίθενται στην από 1.9.2009 ανακοίνωση της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε..
Produced by