16
ΔΕΚ

Ιντρακόμ: Δεν ασκήθηκαν δικαιώματα από τους δικαιούχους


Τη λήξη της προβλεπόμενης περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (01/12/2010-15/12/2010) ανακοίνωσε η Intracom Holdings, στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής των δύο εν ισχύ επιμέρους Προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan). Η περίοδος παρήλθε, χωρίς να ασκηθούν δικαιώματα από τους δικαιούχους.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει ως είχε στο ποσό των 187.566.683,97 ευρώ, διαιρούμενο σε 133.026.017 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,41 ευρώ η καθεμία.
Produced by