16
ΔΕΚ

Γενική Τράπεζα: «Πράσινο φως» για αμκ από την έκτακτη γ.σ.


Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών κατά ποσό 45.000.000 ευρώ και τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 310.978.826,16 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Γενικής Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Δεκεμβρίου 2010.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως ακολούθως:

1. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 310.978.826,16 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 3,19 ευρώ σε 1,00 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της ανωτέρω αποφάσεως.

2. Την Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων μετοχών.

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή μετρητών κατά ποσό 45.000.000 Ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων υπέρ της SOCIETE GENERALE με την έκδοση 10.000.000 νέων προνομιούχων εξαγοράσιμων και μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικής απόδοσης ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης εννέα (9,00) Ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά ύψους 45.000.000,00 Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την εξειδίκευση των όρων (εκδόσεως) των προνομιούχων μετοχών και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης για το σκοπό της παραπάνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
Produced by