20
ΔΕΚ

Μετοχικές αλλαγές στην Alapis


Ποσοστό 15,206% μεταβίβασε στον Mario Al-Jebouri ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης , με το ποσοστό του ίδιου να διαμορφώνεται στο 6,119%.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρει:

Η εταιρία ALAPIS A.B.E.E. (εφεξής η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 20.12.2010 από τον κο Λαυρέντιο Λαυρεντιάδη, ότι, στις 16.12.2010, μεταβλήθηκε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία από 21,325% (άμεσα και έμμεσα) σε 6,119% (άμεσα), μετά την πώληση του συνόλου των μετοχών / μεριδίων που κατείχε στις εταιρείες ZIRBUKA ENTERPRISES LTD (η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 5,206% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), LAMDA PARTNERS GP LIMITED (η οποία κατέχει έμμεσα ποσοστό 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και LAMDA PARTNERS (INVESTORS) LTD.

Η εταιρία ALAPIS A.B.E.E. (εφεξής η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 20.12.2010 από τον κο Mario Al-Jebouri, ότι, στις 16.12.2010, απέκτησε έμμεσα ποσοστό 15,206% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 37.276.585 κοινές ονομαστικές μετοχές αυτής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Mario Al-Jebouri δήλωσε ότι κατέχει άμεσα το 100% των μετοχών της JINAKELA TRADING LIMITED, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% των μετοχών της ILERFON INVESTMENTS LIMITED. Στις 16.12.2010, η ILERFON INVESTMENTS LIMITED απέκτησε των σύνολο των μετοχών / μεριδίων των εταιρειών ZIRBUKA ENTERPRISES LTD (η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 5,206% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), LAMDA PARTNERS GP LIMITED (η οποία κατέχει έμμεσα ποσοστό 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και LAMDA PARTNERS (INVESTORS) LTD.

Πριν από την απόκτηση αυτή, ο κ. Mario Al-Jebouri δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Η εταιρία ALAPIS A.B.E.E. (εφεξής η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 20.12.2010 από την εταιρεία JINAKELA TRADING LIMITED, η οποία ενεργεί για λογαριασμό της και για λογαριασμό της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, ILERFON INVESTMENTS LIMITED, ότι, στις 16.12.2010, απέκτησαν έμμεσα ποσοστό 15,206% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 37.276.585 κοινές ονομαστικές μετοχές αυτής, μετά την απόκτηση από την ILERFON INVESTMENTS LIMITED του συνόλου των μετοχών / μεριδίων των εταιρειών ZIRBUKA ENTERPRISES LTD (η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 5,206% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), LAMDA PARTNERS GP LIMITED (η οποία κατέχει έμμεσα ποσοστό 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και LAMDA PARTNERS (INVESTORS) LTD.

Πριν από την απόκτηση αυτή, ούτε η JINAKELA TRADING LIMITED ούτε η ILERFON INVESTMENTS LIMITED κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.Produced by