20
ΔΕΚ

Yalco: Αγορά 755 ιδίων μετοχών


Σε αγορά 355 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,29 ευρώ ανά μετοχή και 400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 228,29 ευρώ προχώρησε η Yalco.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε στις 17/12/2010 σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 06/09/2010 απόφασης του Δ.Σ., μέσω του μέλους του Χ.Α. "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Produced by