20
ΔΕΚ

Πειραιώς: Με 27,94042% ο κ. Λιακόπουλος στα δικαιώματα ψήφου


Σε 27,94042% ανήλθε το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα, ήτοι 93.955.970 δικαιώματα ψήφου, τα οποία μπορούν να ασκηθούν από πληρεξούσιο (κ. Γεώργιο Λιακόπουλο) στη Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς την 20.12.2010. Το όριο το οποίο υπερβαίνει ο υπόχρεος είναι το 25%.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής: Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερος του ελάχιστου ορίου και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερο του ελάχιστου ορίου.

Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής: Ο συνολικός αριθμός μετοχών ανέρχεται σε 111.775 (άμεσα), ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 111.775 (άμεσα) και 93.844.195 (έμμεσα) και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 0,03323% (άμεσα) και 27,90718% (έμμεσα).

Ο κ. Γεώργιος Λιακόπουλος θα παύσει να κατέχει 93.844.195 δικαιώματα ψήφου την 21.12.2010.

Από το σύνολο των 93.844.195 δικαιωμάτων ψήφου, τα οποία ο υπόχρεος μπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος κατά τη Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς την 20.12.2010, τα 56.867.086 ταυτίζονται με τα δικαιώματα ψήφου της επίσης υπόχρεου κας Κυριακής Φραγκαλέξη, δεδομένου ότι ασκούνται διαζευκτικά.
Produced by