21
ΔΕΚ

ΣΙΔΜΑ: Στο 94% αύξησε τη συμμετοχή της στη θυγατρική εταιρία ΠΑΝΕΛΚΟ


 Μετοχές της εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ απέκτησε η Σιδηρεμπορική Μεκεδονίας ΣΙΔΜΑ, κατόπιν ασκήσεως των σχετικών δικαιωμάτων προαίρεσης (put option) στο πλαίσιο των συμβάσεων που είχαν εγκριθεί στην από 14/6/2007 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΣΙΔΜΑ, σε συνέχεια της από 14/6/2007 κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 έγκρισης των συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης, στις οποίες προβλέπετο η πώληση προς αυτήν μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ, ανακοίνωσε ότι οι δικαιούχοι των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως άσκησαν το σχετικό δικαίωμά τους (put option) για την πώληση προς την ΣΙΔΜΑ ΑΕ συνολικά 58.800 μετοχών της ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ. Η πώληση των εν λόγω μετοχών προς την ΣΙΔΜΑ ΑΕ ολοκληρώθηκε στις 20.12.2010.

Το ανά μετοχή τίμημα συμφωνήθηκε με τους πωλητές στα 18,50 ευρώ, ήτοι σε τιμή μικρότερη από αυτή που προέβλεπαν οι ανωτέρω συμβάσεις. Έτσι το συνολικό τίμημα της αγοράς ανήλθε σε 1.087.800 ευρώ και συμφωνήθηκε να καταβληθεί στους πωλητές σε τρείς ισόποσες δόσεις, η πρώτη των οποίων με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η δεύτερη την 15/07/2011 και η τρίτη την 15/02/2012.

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή το ποσοστό συμμετοχής της ΣΙΔΜΑ ΑΕ στην ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ αυξήθηκε σε 94% από 80%.

Produced by