22
ΔΕΚ

Κυριακούλης: Άδεια παραγωγής ενέργειας απο φ/β σε θυγατρική


Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,232 MWp χορηγήθηκε στην κατά 75,91 % θυγατρική της Κυριακούλης, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε. που θα κατασκευασθεί στη θέση «Αγία Παρασκευή», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μελιγαλά, του Νομού Μεσσηνίας.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω άδεια χορηγήθηκε στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε. με την υπ αριθμόν 1755/2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, διατυπωθείσας στα πλαίσια του Ν.3851/2010 και του Ν.3468/2006 και του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΦΕΚ Β? 448/03-04-2007).

Η άδεια ισχύει για 25 έτη με δυνατότητα παράτασης και η παραγόμενη ενέργεια θα διατίθεται αποκλειστικά στο Εθνικό Σύστημα μετά από σύμβαση που θα συνάψει ο παραγωγός με τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Produced by