23
ΔΕΚ

S&B: Αγορά ιδίων μετοχών


H S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., σε εκτέλεση της από 17.6.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και της από 17.6.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στις 22/12 σε αγορά 362 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,90 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.411,80 Ευρώ.

Οι ως άνω ίδιες 362 μετοχές αγοράσθηκαν μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας Alpha Finance.
Produced by