23
ΔΕΚ

Καράτζη: Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2007-2009


Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Καράτζη για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 510.817,64 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

α) Για τη χρήση 2007 προέκυψε συνολικό ποσό ύψους 268.777,47 ευρώ που αναλύεται σε πρόσθετους φόρους 244.305,32 ευρώ και προσαυξήσεις 24.472,15 ευρώ.

β) Για τη χρήση 2008 προέκυψε συνολικό ποσό ύψους 113.705,33 ευρώ που αναλύεται σε πρόσθετους φόρους 103.446,88 ευρώ και προσαυξήσεις 10.258,45 ευρώ.

γ) Για τη χρήση 2009 προέκυψε συνολικό ποσό ύψους 128.334,84 ευρώ που αναλύεται σε πρόσθετους φόρους 116.944,67 ευρώ και προσαυξήσεις 11.390,17 ευρώ.

Για τις συγκεκριμένες χρήσεις έχει διενεργηθεί πρόβλεψη 240.000,00 ευρώ.

Έτσι, ποσό 270.817,64 ευρώ θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης του 2010.

Επίσης, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2007, 2008, και 2009 της θυγατρικής εταιρείας Στέλλα Πολάρις Κρέτα ΑΕ, με τη διαδικασία της περαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3888/2010. Από το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 1.940,00 ευρώ που θα βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.
Produced by