23
ΔΕΚ

ΣΙΔΜΑ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών


Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της κατά 100% θυγατρική της SIDMA WORLDWIDE (CYPRUS) LIMITED στην Κύπρο προχώρησε η ΣΙΔΜΑ.
 
Η αύξηση ανήλθε σε ποσό 2.025.000 ευρώ με την καταβολή μετρητών, προκειμένου η ως άνω εταιρία να συμμετέχει σε αύξηση κεφαλαίου των κατά 100% θυγατρικών της SIDMA ROMANIA SRL στη Ρουμανία και SIDMA BULGARIA S.A. στη Βουλγαρία με σκοπό την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων των δύο αυτών εταιριών.
Produced by