23
ΔΕΚ

Σαράντης: Πώληση της συμμετοχής της στην "Κ. Θεοδωρίδης Α.Ε."


Η Διοίκηση της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.B.E.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα 23/12/2010 πωλήθηκε το σύνολο της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Κ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο ΟΤΟ ΤΟΡ ΑΕ, εταιρεία η οποία ασχολείται με την αντιπροσώπευση και διακίνηση ειδών αυτοκινήτου.

Το συνολικό τίμημα για την αποδέσμευση της εταιρείας από την εν λόγω επενδυτική συμμετοχή ανέρχεται σε €487 χιλ.

Οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν την Διοίκηση του Ομίλου σε αυτήν την απόφαση αφορούν, τόσο στις αρνητικές εξελίξεις στην αγορά του αυτοκινήτου και στα κατώτερα των αναμενομένων αποτελέσματα της εν λόγω εταιρίας, όσο και στην γενικότερη στρατηγική του Ομίλου για αποδέσμευση από μη βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στις οικονομικές καταστάσεις της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.B.E.Ε., η Κ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α.Ε. συμμετείχε με:

α. Μητρική εταιρεία: κόστος επένδυσης €1.714 χιλ.

β. Ενοποιημένος ισολογισμός: Ίδια κεφάλαια €1.660 χιλ., τραπεζικός δανεισμός €2.250 χιλ. και αρνητικό αποτέλεσμα €177 χιλ.

Μετά την εν λόγω αποεπένδυση ο Όμιλος Σαράντη έχει την ευχέρεια να επικεντρωθεί έτι περαιτέρω στο στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιό του.
Produced by