24
ΔΕΚ

ΔΙΧΘ: Από 29/12/2010 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από μετατροπή ομολογιών


 Την Τετάρτη 29/12/2010 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 5.833.333 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ.

Οι μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.741.666,51 ευρώ, λόγω μετατροπής 7 (εκ των 10 συνολικά) μετατρέψιμων ομολογιών που εκδόθηκαν στα πλαίσια του από 07/07/2010 προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 15 εκατ. ευρώ, με τιμή μετατροπής 1,80 ευρώ ανά μετοχή και επιτόκιο 3% ετησίως, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 25/06/2010 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 07/07/2010.

Το ποσό των 2.741.666,51 ευρώ καταχωρήθηκε στον λογαριασμό "Μετοχικό κεφάλαιο" και το ποσό των 7.758.333,49 ευρώ καταχωρήθηκε στο ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρίας την 10/11/2010 και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 23/12/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 5.833.333 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ η τιμή μετατροπής είχε οριστεί ως 1,80 ευρώ. Ως εκ τούτου, μετά την μετατροπή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.175.004 ευρώ διαιρούμενο σε 30.159.583 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ).

Σημειώνεται ότι μετά την εν λόγω μετατροπή των επτά ομολογιών η εταιρία Linnaeus Capital Partners BV κατέχει ποσοστό 30,40% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ενώ μετά την μετατροπή του συνόλου των 10 ομολογιών θα κατέχει 35,72%.

Τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας καθώς και για πιθανές εξαγορές.

Produced by