27
ΔΕΚ

Στη διάθεση των επενδυτών το ενημερωτικό δελτίο της Centric Multimedia


Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού θέτει η εταιρεία κλάδου πληροφορικής Centric Multimedia το ενημερωτικό δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εισφορά σε είδος που αποφάσισε η από 22 Ιουλίου 2010 Β' Επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 23/12/2010, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 24/12/2010 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.centric.gr), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας " Centric Multimedia Α.Ε.", Μακρυγιάννη 20, 183 44 Μοσχάτο.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 23/12/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 18.260.763 νέων μετοχών. Από την 29/12/2010 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 18.260.763 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ). Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2010.

Produced by