27
ΔΕΚ

Sprider: Εγκρίθηκε το reverse split απο τη γενική συνέλευση


Ενέκρινε ομόφωνα και με παμψηφία το Δ.Σ. της Sprider την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,30 σε ευρώ 0,90 με την σύντμηση (reverse split) των 78.787.980 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη σε 26.262.660 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,90, οι οποίες πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία μίας νέας σε αντικατάσταση τριών παλαιών μετοχών καθώς και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και με παμψηφία την τροποποίηση του άρθρου 3 της Εταιρίας, περί του σκοπού αυτής, ως ακολούθως:

Σκοπός της εταιρίας είναι:

ι. Η παραγωγή και εμπορία ετοίμων ενδυμάτων, αθλητικών ειδών, συνόλων πλαζ, υποδημάτων, δερμάτινων ειδών, υφασμάτων, νημάτων, πάσης φύσεως αξεσουάρ και οικιακού εξοπλισμού, τσικλών, καραμελών και λοιπών συσκευασμένων ζαχαρωτών ή ζαχαρωδών προϊόντων, εισιτηρίων συναυλιών, κονσέρτων, θεάτρων, κινηματογράφων και λοιπών καλλιτεχνικών και μη γεγονότων ή και χώρων, cds, dvds και λοιπών οποιασδήποτε φύσης και μορφής μέσων εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, καλλυντικών και ειδών περιποίησης σώματος και προσώπου, αρωμάτων, ωρολογίων καθώς και γυαλιών ηλίου και οράσεως. Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ειδών. Η αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπής ή αλλοδαπής, που παράγουν τα ανωτέρω ή συναφή είδη και η διάθεσή τους χονδρικώς ή λιανικώς στην Ελληνική ή διεθνή αγορά. Η κτήση, εκμετάλλευση παντός δικαιώματος, προνομίου και άδειας χρήσεως τεχνικών μεθόδων και σήματος τρίτων αναγκαίου ή χρήσιμου για τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρία. Επιδιώκοντας τους ανώτερους σκοπούς η εταιρία δύναται να συμμετέχει και σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιων και παρεμφερών ή μη σκοπών, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και (ή) συνεργασία με αυτές και να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις σε τρίτους υπέρ θυγατρικών εταιριών ή εταιριών συμφερόντων της εταιρίας, κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ιι. Η λιανική εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

ιιι. Η κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων.

Επιπλέον, ενέκρινε ομόφωνα και με παμψηφία την επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ειδικότερα, οι κ.κ. Ευθύμιος Μπακάλης και Νικόλαος Δουλαβέρης αντικατέστησαν τους κ.κ. Χαράλαμπο Ξυλούρη και Νικόλαο Μπακλατζή. Η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:

Αθανάσιος Χατζηϊωάννου του Δωρόθεου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Σάββας Χατζηϊωάννου του Δωρόθεου, Αντιπρόεδρος,
Δωρόθεος Χατζηιωάννου του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Χατζηιωάννου του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος
Ευθύμιος Μπακάλης του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Δουλαβέρης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την 14/06/2015.

Επιπλέον, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, Πρόεδρος
Βασίλειος Τσίγκανος του Παναγιώτη, Μέλος
Νικόλαος Δουλαβέρης του Γεωργίου, Μέλος

Produced by