28
ΔΕΚ

Μοτοδυναμική: Ολοκλήρωση Φορολογικού ελέγχου μητρικής και θυγατρικής


Η εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009.

Από τον έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους ευρώ 143.751,87.

Το ποσό αυτό καλύφθηκε πλήρως από την σχηματισθείσα πρόβλεψη για τις αντίστοιχες χρήσεις, συνεπώς δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στα αποτελέσματα της παρούσης χρήσης.

Επίσης, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 έως και 2009 της 100% θυγατρικής εταιρίας Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε., με τη διαδικασία της περαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3888/2010.
 
Από το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού ευρώ 4.200,00, ποσό που θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.
Produced by