29
ΔΕΚ

Ειδησεοφωνική: Περαίωση φορολογικών υποχρεώσεων από θυγατρικές


Την ολοκλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων θυγάτρικών της ανακοίνωσε η Ειδησεοφωνική Ελλάς ΑΕΕ.
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι θυγατρικές εταιρίες Call Center Ελλάς Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας, ΝΟΕΤΡΟΝ Προηγμένες Εφαρμογές Πληροφορικών Συστημάτων ΑΕ και ΑΚΕΠ Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών και Πληροφορικής ΑΕ ολοκλήρωσαν τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις τους με περαίωση.

Οι συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις, που προέκυψαν ανά εταιρία, αναλύονται, ως εξής: οι εταιρίες Call Center Ελλάς ΑΕ και ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ περαίωσαν τη χρήση 2009, όπου η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται στο ποσό των 112.372,33 ευρώ και 24.904 ευρώ, αντίστοιχα. Έχουν σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 20.000 ευρώ και 10.000 ευρώ, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα ποσά θα καλυφθούν από τα ίδια κεφάλαια των ως άνω εταιριών. Η εταιρία ΑΚΕΠ ΑΕ περαίωσε τις χρήσεις 2007 έως 2009, όπου η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται στο ποσό των 1.940 ευρώ, που θα καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια της παραπάνω εταιρίας.

Produced by