29
ΔΕΚ

Iασώ: Συμφωνία με την "Φιλοκτήτης" για σύσταση εταιρίας συμμετοχών


Η ΙΑΣΩ Α.Ε. (εφεξής η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι μεταξύ της Εταιρίας, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ " ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (εφεξής ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ") και μετόχων που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ (εφεξής οι "Μέτοχοι"), υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό βάσει του οποίου τα μέρη συμφώνησαν να προχωρήσουν σε σύσταση εταιρίας συμμετοχών (εφεξής η "Εταιρία Συμμετοχών") μέχρι τις 31.3.2011.

Στην Εταιρία Συμμετοχών θα συμμετέχει η Εταιρία με την καταβολή μετρητών ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα Ευρώ (€4.423.470) και οι Μέτοχοι με την εισφορά εις είδος των μετοχών του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ που τους ανήκουν. Η Εταιρία θα κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Συμμετοχών.

Η Εταιρία θα υποδεικνύει 3 από τα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Συμμετοχών και 4 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ.

Η Εταιρία θα καταβάλει συνολικά μέχρι το ποσό των €3.000.000 σε δύο διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Συμμετοχών που θα γίνουν η πρώτη έως την 31.12.2011 και η δεύτερη έως την 31.12.2012. Αντίστοιχη υποχρέωση υφίσταται και για τους Μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρία Συμμετοχών.
Produced by