31
ΔΕΚ

Alapis: Συγχώνευση δυο θυγατρικών εταιρειών


Tις 100% θυγατρικές εταιρείες ΦΑΡΜΑΓΟΡΑ ΑΕ και ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ θα συγχωνεύσει η Alapis AΒΕΕ στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου, εξυπηρετώντας πλήρως τους σκοπούς δραστηριότητάς της και δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος.

Η συγχώνευση θα γίνει δια της απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Σύμφωνα με τις από 31/12/2010 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των προαναφερόμενων εταιρειών, ανακοινώνεται η πρόθεσή τους για συγχώνευση και η 31/12/2010 καθορίζεται ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού των απορροφώμενων εταιρείων.

Produced by