31
ΔΕΚ

ΔΙΧΘ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου


Στο ποσό των 14.175.004,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 30.159.583 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία στις οποίες αντιστοιχούν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται πλέον το μετοχικό της κεφάλαιο της εταιρίας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.

Οπως τονίζεται σε ανακοίνωση, αυτό συνέβη, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, που προέκυψε λόγω μετατροπής 7 (εκ των 10 συνολικά) μετατρέψιμων ομολογιών που εκδόθηκαν στα πλαίσια του από 07/07/2010 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας, η έκδοση του οποίου εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/06/2010 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 07/07/2010.

Produced by