04
ΙΑΝ

Βάρδας: Με 87,2313% ο κ. Θ. Βάρδας


Στο 87,2313%, ήτοι 2.590.771 κοινές ονομαστικές μετοχές, ανέρχεται το έμμεσο και άμεσο ποσοστό συμμετοχής του κ. Θεόδωρου Βάρδα στο μετοχικό κεφάλαιο της Βάρδας ΑΒΕΕ. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, κατά την 30/12/2010, η Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ κατείχε συνολικά 411.964 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,8708% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Κατά την 31/12/2010, η Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 557 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0188% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας και κατά συνέπεια κατέχει συνολικά 412.521 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,8896% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Η τιμή απόκτησης των ως άνω 557 μετοχών ήταν 1,10 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 612,70 Ευρώ συνολικά.

Ο κος Θεόδωρος Βάρδας στην εταιρεία Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ κατέχει τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 100%.

Ο κος Θεόδωρος Βάρδας ενεργεί συντονισμένα με την εταιρεία Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στο πλαίσιο της ως άνω δημόσιας πρότασης.

Ο κος Θεόδωρος Βάρδας κατέχει άμεσα 2.178.250 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ και έμμεσα κατέχει 412.521 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω του απώτερου ελέγχου που ασκεί επί της Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Συνεπώς το σύνολο των μετοχών της ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ που κατέχει ο κος Θεόδωρος Βάρδας άμεσα και έμμεσα ανέρχεται σε 2.590.771 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 87,2313%.
Produced by