04
ΙΑΝ

Γενική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της ΑΜΚ υπέρ της Societe Generale


 Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με καταβολή μετρητών κατά 45 εκατ. ευρώ υπέρ της Societe Generale. 

Η αύξηση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 10.000.000 νέων προνομιούχων εξαγοράσιμων και μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικής απόδοσης ονομαστικής αξίας 4,50 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 9,00 ευρώ η κάθε μία.

Η διαφορά ύψους 45 εκατ. ευρώ ήχθη σε πίστωση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Produced by