04
ΙΑΝ

Λιβάνης: Στις 14/1 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.


 Στις 14 Ιανουαρίου ορίζεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της εταιρίας Λιβάνης ΑΕ, με τη νέα ονομαστική αξία 0,90 ευρώ ανά μετοχή, μετά το reverse split.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 08/12/2010, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,90 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 23.203.125 σε 7.734.375 κοινές, ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία μία νέα μετοχή με αντικατάσταση τριών παλαιών μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στο ύψος των 6.960.937,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.734.375 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,90 ευρώ.

Την 17/12/2010, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-11504 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑ, στη συνεδρίασή του της 31/12/2010, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 7.734.375 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 23.203.125 κοινών, ονομαστικών μετοχών.

Με απόφαση της εταιρίας, η 05/01/2011 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 23.203.125 υφισταμένων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την επομένη εργάσιμη 07/01/2011, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 11/01/2011, για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 7.734.375 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη νέα ονομαστική αξία 0,90 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 14/01/2011. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας, που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ, ανέρχεται σε 7.734.375 και η τιμή εκκίνησής τους στο ΧΑ θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθ. 26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, όπως ισχύει. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Produced by