04
ΙΑΝ

Ε.Κ.: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ της Πειραιώς


Ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, ύψους 807 εκατ. ευρώ, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Παράλληλα, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της Πειραιώς. Συγκεκριμένα ενέκρινε την εισαγωγή των 336.272.519 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της Τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 12 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 5 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 1,00. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2011. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12ης Ιανουαρίου 2011.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 17η Ιανουαρίου 2011 έως και την 31η Ιανουαρίου 2011, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 17η Ιανουαρίου 2011 έως και την 25η Ιανουαρίου 2011.
Produced by