05
ΙΑΝ

Γενική Τράπεζα: Από 11 Ιανουαρίου με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές


Από τις 11 Ιανουαρίου θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ με τη νέα ονομαστική αξία 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 15.12.2010 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά ποσό 310.978.826,16 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 3,19 ευρώ σε 1,00 ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 141.999.464 ευρώ, διαιρούμενο σε 141.999.464 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. Τo Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ στη συνεδρίασή του της 04-01-2011 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της τράπεζας.

Produced by