05
ΙΑΝ

Compucon: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,244 εκατ. ευρώ


Στο ποσό των 8.951.574,10 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών ΑΒΕΕ, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.243.746,50 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62 ευρώ σε 0,72 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ύψους 227.800 ευρώ, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεματικών, ύψους 49.950,94 ευρώ, από αφορολόγητα αποθεματικά του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 και αποθεματικών, ύψους 965.995,56 ευρώ, από αφορολόγητα αποθεματικά του Ν. 2601/1998.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο δεν αυξήθηκε κατά 1.118.878,20 ευρώ, όπως είχε αρχικά προταθεί, κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης σε ΓΣ από το διοικητικό συμβούλιο, λόγω αλλαγής του απαιτούμενου ποσού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, σχετικά με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, το οποίο προέκυψε, βάσει της τελικής απόφασης της αρμόδιας Ελεγκτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνεπώς, μετά την αποφασισθείσα αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των 8.951.574,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.431.980 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,72 ευρώ η καθεμία, με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Produced by