10
ΙΑΝ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 11.300 ιδίων μετοχών


Σε αγορά 11.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,9738 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 33.604,00 ευρώ προχώρησε στις 7/1/11 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.
Produced by