12
ΙΑΝ

ΔΙΧΘ: Άπέκτησε τον έλεγχο της ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ


 Τη διοίκηση και κατά επέκταση τον έλεγχο της εταιρίας ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ ανέλαβε από την 01/01/2011 η εταιρία Δίας Ιχθυοκαλλιέργεις ΑΒΕΕ.

Η εταιρία ΝΙΜΟΣ, με έδρα την Κρητηνία Ρόδου, αποτελεί πλέον συνδεδεμένο μέρος του Ομίλου Δίας Ιχθυοκαλλιέργεις και θα εμφανίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου από 01/01/2011. Η εταιρία ΝΙΜΟΣ δραστηριοποιείται στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας από το 1990 με παραγωγική δυναμικότητα που αγγίζει τους 3.500 τόνους ετησίως σε θαλάσσια πάρκα με ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες για την γρήγορη ανάπτυξη ιχθύων.

Produced by