13
ΙΑΝ

Geniki Bank: Στα 187 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ


Στο ποσό των 186.999.464 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Geniki Bank μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιθήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό 45εκατ. ευρώ υπέρ της Societe Generale, με την έκδοση 10 εκατ. νέων προνομιούχων μετοχών 4,50 ευρώ καθώς και μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών της από 3,19 ευρώ σε 1,00 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας διαιρείται σε 141.999.464 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία και 10.000.000 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,50 ευρώ η κάθε μία.

Produced by