13
ΙΑΝ

NelLines: Εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση


Η "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. "  ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν και εισήχθηκαν την 10η Ιανουαρίου 2011 προς διαπραγμάτευση, 326.420.600 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, έκαστη ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ.

H έκδοση και η εισαγωγή των μετοχών έγινε κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουλίου 2010.


Κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 3556/2007, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν των ανωτέρω, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 102.183.840,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 340.612.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, εκάστη ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 340.612.800.

Produced by