14
ΙΑΝ

Creta Farm: ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής Creta Farm International


 Την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία Creta Farm International Συμμετοχών ΑΕ ανακοίνωσε η εταιρία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (Creta Farm).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση ενεκρίθη από το αρμόδιο υπουργείο και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Ως πρός την απορροφηθείσα εταιρία Creta Farm International Συμμετοχών και τη διαγραφή αυτής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ρεθύμνης, η καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών έλαβε χώρα την 31.12.2010.

Στη συγκεκριμένη συγχώνευση δι' απορροφήσεως δέν απαιτήθηκε η σύγκληση γενικών συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιριών, δέν υπήρξε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της (απορροφούσας) εταιρίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ούτε και έκδοση νέων μετοχών.

Produced by