17
ΙΑΝ

ΑΝΕΚ: Στις 27/01 η εισαγωγή νέων μετοχών


Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 134.415.993 νέων μετοχών της ΑΝΕΚ στο Χ.Α ορίστηκε η 27η Ιανουαρίου, με την τελική ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή, μετά το reverse split που αποφάσισε η β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 19/12.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εξ΄ αναβολής Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές και η εξ΄ αναβολής Β΄ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές έκδοσης 1990 & 1996 που έλαβαν χώρα στις 19-12-2010, αποφάσισαν μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,00 Ευρώ σε 1,20 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων κοινών και προνομιούχων ονομαστικών μετοχών από 161.299.191 σε 134.415.993 (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 1,2 παλαιάς μετοχής και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για λόγους στρογγυλοποίησης κατά 0,60 Ευρώ με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του από έκτακτο αποθεματικό.

Επιπροσθέτως η εξ΄αναβολής Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η εξ΄αναβολής Β΄ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση των μετόχων, που έλαβαν χώρα στις 19-12-2010, αποφάσισαν μεταξύ άλλων θεμάτων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 120.974.393,70 Ευρώ με σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4α του άρθρου 4 του Κ.Ν.2192/20. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω εταιρικών πράξεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 40.324.797,90 Ευρώ, διαιρούμενο σε 134.415.993 κοινές και προνομιούχες μετοχές, τελικής ονομαστικής αξίας μετοχής 0,30 Ευρώ.

Την 31/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-11921 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 14/01/2011 , ενημερώθηκε και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 134.415.993 νέων κοινών και προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, τελικής ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 161.299.191 κοινών και προνομιούχων ονομαστικών μετοχών.

Με απόφαση της Εταιρείας, η 19/01/2011 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 161.299.191 υφισταμένων κοινών και προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την επομένη εργάσιμη 20/01/2011 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 24/01/2011 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 134.415.993 νέων μετοχών στο Χ.Α με την τελική ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 27/01/2011.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 134.415.993 κοινές και προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι: Α) 131.134.117 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, Β) 312.163 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως 1990 και Γ) 2.969.713 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως 1996, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ?αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Produced by