17
ΙΑΝ

Cardico: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ ύψους € 11.764.622


 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 11.764.622 με την έκδοση 39.215.406 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση της Cardico στις 14/1/2011.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, ήτοι τραπεζών, βασικών μετόχων και συγγενών τους, και ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρίας υπέρ των ως άνω προσώπων ως προς το σύνολο των 39.215.406 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα εκδοθούν.

Παράλληλα, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

-Τροποποίηση του άρθρου 5 "Μετοχικό Κεφάλαιο" του Καταστατικού της Εταιρείας.

-Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές ύψους € 20.898.000, πλέον τόκων από 01.07.2010 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του δανείου όπως θα υπολογισθούν σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Εταιρείας. Το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται σε εφαρμογή της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην ανωτέρω έκδοσης. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για το συνολικό ποσό των κεφαλαιοποιούμενων τόκων του ανωτέρου ομολογιακού δανείου όπως θα λογισθούν σε εφαρμογή της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Εταιρείας. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

-Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του ποσού € 33.897.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

- Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του ποσού των € 8.087.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί αφενός μεν σε όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.
Produced by