17
ΙΑΝ

Κυριακίδης: Στις 20 Ιανουαρίου η διαγραφή μετοχών


 Από τις 20 Ιανουαρίου ακυρώνονται, διαγράφονται και παύει η διαπραγμάτευση για 1.355.999 μετοχές της εταιρίας "FHL Η. Κυριακίδης Μάρμαρα Γρανίτες Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία".

Ειδικότερα, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.559.398,85 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 24.772.000 σε 23.416.001 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 1.355.999 ιδίων μετοχών, κτηθέντων σε εκτέλεση της από 01.11.2008 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 26.928.401,15 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.416.001 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,15 η καθεμία. Στις 29.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. η με αριθμό πρωτ. Κ2-11881/29.12.2010 απόφασή του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη συνεδρίασή του της 14ης Ιανουαρίου 2011, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας, ορίζεται ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των άνω μετοχών από το ΧΑ η 20η Ιανουαρίου 2011, δηλαδή από την 20/01/2011 παύει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 1.355.999 μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται.

Produced by