18
ΙΑΝ

T Bank: Μεταφορά της έδρας της τράπεζας στην οδό Ομήρου


Η T BANK Α.Τ.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 17η Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της έδρας της Τράπεζας από την οδό Όθωνος αρ. 4, Τ.Κ. 105 57  Αθήνα, στην οδό Ομήρου αρ. 22, Τ.Κ. 106 72 ? Αθήνα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Produced by